P1019 单词接龙

题目

https://www.luogu.org/problemnew/show/P1019

思路

单词接龙,如果一个单词的末尾与另一个单词的开头有重叠的部分,那么这两个单词就可以连接起来。
这道题要求,在给定单词“龙头”的情况下求最长的“龙”的长度。
对于这样的题目,很容易地可以想到全局搜一遍,记录最长地即可。
但在做这道题过程中,有3个我没有注意到地地方:

 • 题目中说每个单词可以被使用两次,我的处理方法是,将给的所有的单词复制一份,这样对每个单词去搜就行了,但交上去却RE了,可能是递归层次太深,而每次递归都要申请空间造成内存超限。解决方法是用个计数数组统计访问次数。
 • 题中说“相邻的两部分不能存在包含关系,例如atat 和 atideatide 间不能相连。”,在这个地方,我一直在想该怎么判断它们是否有包含关系,但实际上是不要的,因为如果前一个单词能被后一个单词包含,那么直接与后一个单词相连就好了;再者,如果后一个单词被前一个单词包含,那么在连接后可以发现前一个单词的长度是不会发生改变的,这样就可以把这条递归线剪掉。
 • 在两个单词相连时,其重合部分合为一部分。这句话我理解的意思是将最长的重合部分求出来,但实际上是不对的,求的应该是最小的重叠部分。

  代码

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  /*
  https://www.luogu.org/problemnew/show/P1019
  AC
  */

  #include<bits/stdc++.h>
  using namespace std;

  const int MAXN=1e5+10;

  int visit[100];
  char str[100][MAXN];

  int n;
  int ans;

  void DFS(char t[]) {
  for(int i=1;i<=n;i++) {

  if(visit[i]==2)
  continue;
  int j=0;
  int len1=strlen(t);
  int len2=strlen(str[i]);

  ans=max(ans,len1);
  bool flag=false;
  for(int key=1;key<len2;key++) {
  // cout<<"KKK"<<endl;
  char tmpx[1000],tmpy[1000];
  int x,y;
  for(x=0;x<key;x++)
  tmpx[x]=str[i][x];
  tmpx[x]='\0';
  int cnt=0;
  for(y=len1-key;y<len1;y++)
  tmpy[cnt++]=t[y];
  tmpy[cnt]='\0';
  if(strcmp(tmpx,tmpy)==0) {
  char p[MAXN];
  strcpy(p,t);
  int tmpLen=len1;
  for(int q=key;q<len2;q++)
  p[len1++]=str[i][q];
  p[len1]='\0';
  // printf("%s %d\n",t,len1);
  // if(tmpLen==len1)
  // continue;
  ans=max(ans,len1);
  visit[i]++;
  flag=true;
  DFS(p);
  visit[i]--;
  }
  // if(flag) break;
  }
  }
  }
  int main() {
  // freopen("in.txt","r",stdin);
  scanf("%d",&n);
  for(int i=1;i<=n;i++)
  scanf("%s",str[i]);

  char head[3];
  scanf("%s",head);
  ans=0;
  memset(visit,0,sizeof(visit));
  DFS(head);
  printf("%d\n",ans);
  return 0;
  }
-------------本文结束感谢您的阅读-------------
0%